کورپآڼه / څلورم کال

څلورم کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو