کورپآڼه / پنځم کال

پنځم کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو