کورپآڼه / لمړی کال

لمړی کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو