کورپآڼه / شپږم کال

شپږم کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو