کورپآڼه / اړیکه

اړیکه

دلته باید داړیکو شمېرې تلیفون او داسينور څه ولیکل شي